Vedtekter for Sokrates Barnehage AS

§ 1 EIERFORHOLD, DRIFT OG FORVALTNING.

Sokrates Barnehage AS eies av Knerten Lillebror eiendom som
er ansvarlig for driften av barnehagene. Barnehagene skal ha et
samarbeidsutvalg og et foreldreråd i samsvar med lov om barnehager.

Alle foreldre som har barn i barnehagen er en del av foreldrerådet. Samarbeidsutvalget til barnehagen vil bestå av 2 representanter fra de ansatte, 2 representanter fra foreldrene, eier, daglig leder og 1 politisk representant, valgt av kommunen.

§ 2 FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet,

tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

(Lov om
barnehager, § 1 Formål)

Eiers formål med å drive barnehagene er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagedrift og rammeplanen.

§ 3 ÅPNINGSTIDER, FERIE

Barnehagen er åpen fra Mandag til Fredag fra 07.00 - 17.00. Sommerferien blir i uke 29, 30 og 31. Barnehagen er da stengt! I tillegg må det avvikles en valgfri sammenhengende ferieuke i løpet av barnehageåret. Barnehageåret går fra den 16. august - 15 august.

Barnehagen holdes ellers stengt:

Jul- og Nyttårsaften

5 planleggingsdager i året.

Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00

Blir barna hentet etter stengetid, ilegges et gebyr på 200 kr pr.påbegynte halvtime.

 

§ 4 OPPTAKSKRITERIER:

Daglig leder foretar opptaket. Hovedopptaket for august har søknadsfrist 1. mars. I Askøy kommune er det samordnet opptak og det søkes via Askøy Kommune sin barnehageside.

Ved tildeling har daglig leder anledning til å ta hensyn til det fysiske miljø og den eksisterende barnegruppe. Opptakskrets er Askøy Kommune og nærliggende kommuner.

Følgende barn blir prioritert under forutsetning av tilfredsstillende dokumentasjon.

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

2. Barn i en vanskelig livssituasjon pga sykdom i familien.

3. Personalbarn

4. Barn med innvandrer bakgrunn som trenger barnehageplass som støtte til integrering i lokalsamfunnet. Begge foreldre må være fremmedspråklig.

5. Søsken av barn i barnehagen.

Ellers blir barna rangert skjønnsmessig etter barnets behov.
Hvor de bor, om foreldrene er yrkesaktive, under utdanning eller er arbeidssøkende.

§ 5 OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST.

Tildelt barnehageplass beholdes til og med 15. august det
året barnet begynner på skolen eller til foreldrene sier opp plassen.
Oppsigelse av barnehageplassen skal være skriftlig. Reglene for oppsigelse og
betaling gjelder fra foresatte bekrefter at de tar imot plassen.

Gjensidig oppsigelse er 2 måned, regnet fra den 1. i hver måned.

På grunn av problemer med å ta inn nye barn i barnehagen på
slutten av barnehageåret, kan ikke plassen sies opp etter 1. mars. Blir plassen
sagt opp etter 1. mars, må det betales til 15. august.

§ 6
GRUPPESAMMENSETNING OG AREALUTNYTTING.

Barnehagen skal holde seg innenfor de normer som er gitt i Lov om barnehager areal pr. barn og barn pr. pedagogisk leder.

Sokrates barnehage er offentlig godkjent inne med 1180 m2. Barnehagenes norm er 4m2 inne lekeareal pr. barn over 3 år, og 5,3m2 pr. barn under 3 år.

§ 7 MAT

Det skal hver høst på foreldrerådsmøte opp om foreldrene ønsker matservering i barnehagen. Hvis matservering blir godkjent med et flertall blir det matservering innenfor et beløp som dekker de faktiske kostnadene barnehagen har til denne tjenesten. Alle foreldrene må betale for den tjenesten flertallet bestemmer.

Pr. 01.01.12. blir det krevd et tilleggsbeløp for mat på kr 330,- pr barn med
100 % og 165 kr pr. barn med 50 % plass. Matpengene betales inn sammen med barnehageregningen.

Beløpet dekker:

Det blir servert et måltid pr. dag i barnehagene. Personalet i barnehagene
avgjør hvordan dette skal arrangeres, i samsvar med årsplanen. I tillegg dekker
barnehagen drikke til alle måltider og frukt/ mellommåltid.

§ 8 FASTSETTING AV FORELDREBETALING.

a) Eier av barnehagen fastsetter regler og satser for
foreldrebetaling i samarbeid med samarbeidsutvalget i barnehagene. Betalingen
betales over giro, forskuddsvis med forfall den 20. i hver måned. Søskenrabatt
gies med 30 % for barn nr.2 og 50 % fra barn nr. 3. Det første barnet betaler
full pris.

b) Manglene betaling av barnehageregning som går til inkasso, vil føre til at barnet mister plassen sin.

§ 9 INTERNKONTROLL.

Barnehagene har internkontrollsystem som sikrer kontinuerlig arbeid med Helse – Miljø - Sikkerhet.

§ 10 FORSIKRING

Eier har tegnet ansvars- og ulykkesforsikring i If forsikringsselskap for alle som har plass i barnehagen. Denne gjelder hele døgnet.